دانلود رمان اعتراف شیرین pdf از heg2nya با لینک مستقیم

دانلود رمان اعتراف شیرین pdf از heg2nya با لینک مستقیم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان اعتراف شیرین pdf از heg2nya با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان heg2nya مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان اعتراف شیرین

مهتاب دختری شیطون وبازیگوش و پدر بزرگی که دخالت هایی در زندگیش مـیکنه  و

باعث تغییر زندگی مهتاب مـیشـه!..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان قصه عشق

قسمت اول رمان اعتراف شیرین

با خـودم درگیر بودم که چي بپوشم … ؟!

بعد از یه کم ریخت و پاش از تـو کمد یه شلوار مشکي جذب

که روش گل هاي مخمل برجستـه مشکي داشت

و یه تـونیک تـوسي که استین سه ربع بود و تا روي رونم بود پوشیـدم …

موهاي قهوه اي حالت دارم رو هم که تا وسطاي کمرم بود رو ساده با ِکش باالي سرم جمع کردم و چتري

هام رو هم سمت چپ صورتم ریختم !

اهله ارایش نبودم فقط یکم برق لب زدم و یه کم ریمل زدم و رفتم پایین …

همه اومده بودن درستـه که بابا بزرگم گفتـه بود قراره یه خبر مهم رو ب همه بده ولي فکر نمـیکردم در این حد

مهم باشـه که همه باشن !

بیخیال فکر شـدم و رفتم پایین!بعد از سالم و احوال پرسي با همه که

منظورم از همه عموهام ..عمه هام … بچه هاشون و نوه هاشونه رفتم

روي مبل کنار سیمـین نشستم …

سیمـین دختر عموم بود خیلي بچه باحالي بود و البتـه خـوشگل …تپل بود و سفیـد و چشماي ابي داشت !

-مهتاب مـیگم انگـار جمع شـدن امروزمون در رابطه با تـوعه ها!!!

-هــــان؟؟؟

-مــــرض یــــواش آبرومون رو بردي!

-اخه نیم ساعت تـو آبرو هم داری؟!

یه چشم غره خـوشگل بهم رفت .. )جدیـدا اسمش رو نیم ساعت صدا مـیکردیم اخه سیمـین بود اسمش( !!

هیچی نگفت که من پرسیـدم :

-وایسا ببینم در رابطه با من؟مـگـه من چي کـار کردم؟!

-هیچي بابا فقط از بین حرفاي بابا بزرگ و عمو فهمـیـدم انگـار مـیخـوان تـورو بفرستن قاطي خروسا

خروس دوباره چه صیغه ….

»»»»» دانلود رمان «««««

    • 0
    • 5
    رمان های مشابه

    بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.