دانلود رمان جوجه رنگی من pdf با لینک مستقیم

دانلود رمان جوجه رنگی من pdf با لینک مستقیم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان جوجه رنگی من pdf از ناشناس با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ناشناس مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان جوجه رنگی من

در مورد دختر و پسری هست که دختره مـیگـه تحت هیچ شرایطی

عاشق نمـیشـه و پسره کـاری مـیکنه که دختره را

عاشقخـودش مـیکنه و یادم نیست که ازدواج مـیکنن یا صیغه مـیشن

ماه عسل چند روزه هم مـیرن و دختره عاشق پسره مـیشـه…

پسره شرکت داشتـه

بعد از ماه عسل ….دختره مـیفهمه حامله هست از راه

ازمایشگـاه مـیره شرکت پسره تا خبر بارداریش را بگـه که…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان لبخند خدا مـینا نصیری

قسمت اول رمان جوجه رنگی من

با صدای زنگ گوشی از خـواب بیـدار شـدم از رو تخت پایین اومدم….

دستـو صورتمو شستم….. موھامو باز کردم و شونھ کردم دورم ریختم و با ھمون

لباس رفتم پایین مریم داشت گرد گیری مـیکرد منو دیـد گفت: صبح بخیر خانم

– صبح بخیر

مریم : خانم صبحونھ تـون آمادست

سر مـیز نشستم و شروع کردم بھ خـوردن ….

وقتی سیر شـدم رفتم تـو اتاقم جلوی مـیزباشھ ممنون

آرایش ایستادم کرم زد آفتاب زدم خط چشم

خـوشگل ھم کشیـدم رژ گونھ قھوه ای بھ

گونھ ھام زدم رژ نارنجی مو ھم زدم کمدو

باز کردم شلوار دمپا مشکی مو گذاشتم رو

تخت مانتـو خاکستری کوتاه و تنگ ھم کنارش گذاشتم…..

اومم ھمـینا خـوبھ پوشیـدمشون

موھامو یک طرفھ بافتم روسری مشکیمو

یھ مدل خـوشگل بستم از بین ساعت ھام

خـوشگلشو پیـدا کردم و بھ دستم زدم انگشترا

مو نگـاه کردم از بین اوناھم خـوشگلشو

برداشتم و دستم کردم کفش مشکی پاشنھ ١٠سانتی

پوشیـدم کیف ستش ھم برداشتم دیگھ

چی بایـد بردارم..؟ آھا گوشیم با مدارکـا از رو

پا تختی برداشتمشون یھ اتکلن ھم بزنم

ادکلن فرانسوی ھم بھ خـودم زدم تموم شـد یھ نگـاه بھ

آینھ قدی کردم رفتم پایین روی مبل نشستم  ساعتـو

»»»»» دانلود رمان «««««

  • 0
  • 45
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.