دانلود رمان خانوم باش از ناشناس

دانلود رمان خانوم باش از ناشناس

حامـی مردی ثروتمند ، خشن ، قلدر و قدرتمندیه که عاشق خـواهر ناتنی خـودش ،پناه ،مـیشـه و برای اینکه اونو مال خـودش بکنه بهش دست درازی مـیکنه،پناه قصد داره خـودشو از حامـی دور کنه و همه چیز رو مخفی کنه،اقدام به ترمـیم مـیکنه ولی به طور اتفاقـی متـوجه ی باردار شـدن ناخـواستـه اش مـیشـه .وحشت زده دست به سقط مـیزنه که حامـی از وجود بچه اش با خبر مـیشـه و …

  • نوع فایل PDF
  • زبان
  • تعداد صفحات 700

نویسنده رمان

دانلود رمان خانوم باش

هم اکنون کاملترین نسخه رمان خانوم باش را در سایت دنیای رمان دانلود کنید

بدون شک این نسخه کاملترین نسخه رمان خانوم باش میباشد

قسمتی از رمان خانوم باش :

ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﺮدم ﭘﺴﺶ ﺑﺰﻧﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻻﻟﻪ ی ﮔﻮﺷﻢ ﺟﯿﻐﯽ از ﺗﻪ دل ﮐﺸﯿﺪم دﺳﺘﺸﻮ ﮔﺬاﺷﺖ روی دﻫﻨﻢ و ﻫﻤﻮﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮﻧﯿﺸﻮ ﭼﺴﺒﻮﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮﻧﯿﻢ و از ﻫﯿﺠﺎن و ﺷﻮر ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﺰد زﯾﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺖ: _ﻫﯿﺸﺸﺶ، ﺻﺪات در ﺑﯿﺎد ﻣﻦ ﻣﯿﺪوﻧﻢ و ﺗﻮ! ! ﻗﻮل ﻣﯿﺪم ﺧﻮﺷﺖ ﺑﯿﺎد ﺑﺎﺷﻪ؟ ، آروم ﺑﮕﯿﺮ ﯾﮑﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎی ﮔﺮد و ﭘﺮ از اﺷﮏ زل زدم ﺑﻬﺶ و ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ..کپ ﮐﺮدم ﺣﺮﻓﺶ ﭼﯽ داﺷﺖ واس ﺧﻮدش ﺑﻠﻐﻮر ﻣﯿﮑﺮد؟؟ ﺑﺎورم ﻧﻤﯿﺸﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﻪ، ﻫﻤﻮن ﺑﺮادری ﮐﻪ ﺳﺮش ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺨﻮردم، ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﯽ دﯾﺪش ﮔﻔﺖ ﻋﺠﺐ ﺷﺎﻧﺴﯽ داری ﻫﻤﻪ ی اﻣﯿﺪ ﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺮادرﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﻮه ، دﺧﺘﺮ ﭘﺸﺘﺶ ﺑﺎﺷﻪ و ﮐﺠﺎ ﺑﻮدن ﺑﺒﯿﻨﻦ ﻫﻤﻮن ﺑﺮادر ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﮐﻮه رو ﺳﺮم آوار ﺷﺪه؟؟؟ ﺣﺎﻻ ﺧﻮدش ﻣﺜﻞ ﮐﻔﺘﺎری ﻣﻨﻮ ﺑﻪ اﺣﺎﻃﻪ ی ﺧﻮدش در اورده ﺑﻮد و داﺷﺖ ﺟﻮﻧﻤﻮ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ.

ﺑﺎ دﺳﺘﺎم ﺑﻪ ﺑﺎزوﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺶ ﭘﻨﺠﻪ ﮐﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﻨﺪه ی ﻇﺮﯾﻔﯽ ﮔﻮﺷﻪ ی ﻟﺒﺶ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻮک دﻣﺎﻏﻤﻮ ﺑﻮﺳﯿﺪ! وﺣﺸﯽ ﺷﺪم و ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎﻣﻮ اﯾﻦ دﻓﻌﻪ روی ﮔﺮدﻧﺶ و ﺻﻮرﺗﺶ زدم ﮐﻪ” آﺧﯽ “ﮔﻔﺖ و دﺳﺘﺸﻮ از روی دﻫﻨﻢ ﺑﺮداﺷﺖ. ﻣﭻ ﻫﺎی دو دﺳﺘﻤﻮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻻی ﺳﺮم روی اون ﺗﺨﺖ دوﻧﻔﺮه ی ﺑﺰرﮔﺶ ﻗﻔﻞ ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آزاد دﯾﺪن دﻫﻨﻢ ﺟﯿﻎ ﮐﺸﯿﺪم و : ﺷﺮوع ﮐﺮدم اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮدن ، ﺗﻮروﺧﺪا ﺣﺎﻣﯽ ، _ﺗﻮ روﺧﺪا ﺣﺎﻣﯽ، ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﻨﻤﻤﻢ ﭘﻨﺎه ﻧﮑﻨﻪ ﻣﺴ*ﺘﯽ آره؟؟ ، ﺗﻮروﺧﺪا ﻧﮑﻦ … داداﺷـ
ﻧﺰاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻤﻮ ﺑﺰﻧﻢ و ﺑﺎ ﺣﺮص و ﺧﺸﻢ ﻟﺒ*ﺎﻣﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻮ دﻫﻨﺶ و ﻣﮏ ﻣﺤﮑﻤﯽ زد ﮐﻪ آﻫﻢ در اوﻣﺪ.

اﺷﮑﺎم ﺻﻮرت ﻫﺮ دوﻣﻮﻧﻮ ﺧﯿﺲ ﻣﯿﮑﺮد و اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻋﺰراﺋﯿﻞ رو دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ ﻗﻠﺒﻢ ﮔﻮﻣﭗ ﮔﻮﻣﭗ ﻣﯿﺰد! ، ﺣﺎﻣﯽ اﻣﺎ ﺗﻮ ﺣﺎل ﺧﻮدش ﺑﻮد و ﻟﺒ*ﺎﻣﻮ ﻣﯽ ﻣ*ﮑﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮرد ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺷﻮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی ازم ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﺸﻤﯽ ﺑﯽ ﺣﺪ ﻏﺮﯾﺪ: ﻣﮕﻪ ﻧﮕﻔﺘﻢ؟ ، _ﻫﺰار دﻓﻌﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮ داداش ﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮای از اون ﻣﻐﺰ آﮐﺒﻨﺪ و ﺧﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯽ آﺧﻪ؟؟

دانلود رمان خانوم باش

لینک دانلود پس از خرید برای شما نمایش داده میشود

شماره پشتیبانی09336284240

  • لینک های دانلود
  • 0
  • 436
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.