دانلود رمان دریاچه قو از مهسا نجف زاده

دانلود رمان دریاچه قو از مهسا نجف زاده

- -

مرد با گـام هایی آهستـه و یکنواخت شیب ملایم تپه پشت ویلا را بالا مـی رفت . رد نیم بوت ها قهوه ای رنگش کنار جای پای کوچک و ظریف زنی روی زمـین سفیـد شـده از آخرین برف زمستانی قرار مـی گرفت که در بالاترین قسمت تپه پشت به او ایستاده بود به نقطه ای نامعلوم خیره نگـاه مـی کرد . شایـد به درخت های لخت و سپیـد پوش خیره شـده بود یا به ابرهای خاکستری در هم پیچیـده که آبی آسمان را پشت خـود پنهان کرده بودند .

  • نوع فایل PDF

نویسنده رمان

دانلود رمان دریاچه قو pdf از مهسا نجف زاده با لینک مستقـیم

دانلود رمان دریاچه قو برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مهسا نجف زاده مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/غمـگین

قسمتی رمان دریاچه قو :

باد موهای زن را به آشوب کشیـده بود . گونه های گلگون، چشمانی خمار و لب هایی کبود .مرد مقابلش قرار گرفت و با مکث کوتاهی فاصله یشان را کم کرد . دستان بزرگش به دور اندام لرزان زنحلقه شـد و لبانش روی موهای او ثابت ماند . زن چیزی زیر لب زمزمه کرد و حلقه دستان مرد تنگ تر شـد .

موهای زن در هوا پریشان بود و حلقه دستان مرد تنگ تر شـد . زن چشمانش را بست و حلقه دستانمرد تنگ تر شـد . زن در آغوشش جای داشت، مرد مـی لرزیـد و مـی خـواست حلقه دستانش را تنگ تر کندﻣﻮﻫﺎﻳﺶ را ﻧﺮم و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎﻻي ﺳﺮ ﺟﻤﻊ ﻛﺮد و ﻛﻼﻓﻪ ﻟﺒﻪ ي ﺑﻠﻮز اﺳﺘﺮچ ﺳﻴﺎه رﻧﮕﺶ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪ . ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ در ﺗﺎﻛﺴﻲ ﭼﺮت زده و ﺳﺎﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻓﺤﺶ داده ﺑﻮد .

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺎزه اي ﻃﻮﻻﻧﻲ روي زﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﭘﺎﻫﺎﻳﺶ را دراز ﻛﺮد .ﻫﻔ ﻓﻘﻂ دو ﺘﻪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺬﺷﺖ و ﺧﻴﻠﻲ زود ﺑﻪ دﻳﺮ شـدن..

دانلود رمان جدید دریاچه قو از مهسا نجف زاده

  • لینک های دانلود
  • 0
  • 13
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.