دانلود رمان دکتر خشن pdf از مرضیه با لینک مستقیم

دانلود رمان دکتر خشن pdf از مرضیه با لینک مستقیم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان دکتر خشن pdf از مرضیه با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مرضیه مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

منو به سختی چسبیـده بود و حرف مـیزد:
شفق…شفق…عزیزم…………..

منو از خـودش جدا کرد و به صورتم چشم دوخت:
تـو خیلی بهتر از اونی هستی که من تصور کرده بودم….نمـیـدونی وقتی وارد شـدم و تـو رو کنار کـامران ندیـدم چه حالی
شـدم…..عزیزم مرسی که آمدی……

و باز منو در آغوش گرفت….باورم نمـیشـد اینقدر گرم و صمـیمانه منو بپذیره…از این برخـوردش اشک تـوی چشمهام
حلقه زد….از پشت پرده ی اشک کـامران و بقـیه رو دیـدم که داشتند نگـاهمون مـیکردند…کـامران مـی خندیـد…پدرش و
آزاد لبخند مـیزدند ولی آهو….آهو….از چشمانش آتش مـیباریـد…..دلم نمـیخـواست اون لحظه به خاطر آهو خراب شـه
برای همـین منم به سختی شـهپر رو تـوی آغوش گرفتم و اشکم سرازیر شـد…شـهپر درحالیکه خـودش هم گریه مـیکرد
اشکهامو پاک کرد:

الهی من فدات عزیزم……گریه نکن تـورو خدا….بخند………..
پدر کـامران نزدیکمون شـد و مداخله کرد:
-چه خبره اینجا……آبغوره گیری باز کردیـد عروس و مادرشوهر……..
و خندیـد….و ادامه داد:
-خانم حاال اجازه مـیـدی ما هم با عروسمون سالم کنیم……..
از شـهپر جدا شـدم و آروم سالم کردم:
-سالم …….خـوش اومدیـد….

پدر کـامران با مهربانی نگـاهم کرد:
مرسی….مرسی دخترم که زحمت کشیـدی و اومدی………
-خـواهش مـیکنم…………وظیفه م بود….
همـین موقع کـامران بهمون نزدیک شـد…شـهپر رو کرد به کـامران:
-کـامران این عروسک رو از کجا پیـدا کردی…………
و با ذوق خندیـد……..به جای کـامران پدرش جواب داد:
خانوم مثل اینکه پسر منه ها…………..سلیقه ش به من رفتـه……
شـهپر تاییـد کرد:

-البتـه………..البتـه……..
همه با هم خندیـدیم…………در حین خندیـدنم نگـاهم با نگـاه کـامران تالقـی کرد…چنان داغ…..گرم و شورانگیز نگـاهم
مـیکرد که احساس گرما کردم…نگـاهمو ازش گرفتم و به طرف شـهپر رو کردم…شـهپر با شوق نگـاهم مـیکرد….

»»»»» دانلود رمان «««««

  • 0
  • 42
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.