دانلود رمان ملکه اتاق بازی از تارادیس

نیسل کلوین ، زنی که تـوسط معشوقه های سیاستمداران خریـده مـیشود تا با تحر*یک کردن مردان و دریافت فیلم و عکس،به معشوقه های انها کمک کند تا باج بگیرند .دختر که در کودکی مورد تجا*وز قرار گرفتـه و دستش به خـون الوده شـده .تنها خـواستـه ی او دیـدن ضعف و ترس مردان است .اما اوضاع همـیشـه بر طبق مـیل او پیش نمـیرود .کسی پیـدا مـیشود و به جای ضعف ،قدرتش را به او نشان مـیـدهد …..